Veri Koruma Kanunu Bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. KVKK'nın bazı bölümleri yayın tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğerleri 7 Ekim 2016'da yürürlüğe girdi.

Veri Sorumlusu Olarak Bilgilendirme

KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz bu belgede belirtildiği şekilde işlenebilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatın izin verdiği şartlarda kaydedilebilir, saklanabilir, güncellenebilir, üçüncü kişilere açıklanabilir/aktarılabilir, sınıflandırılabilir ve KVKK'nın belirlediği şekillerde işlenebilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK uyarınca, kısmen veya tamamen, otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla, elde edilmek, kaydedilmek, saklanmak, değiştirilmek, yeniden düzenlemek veya kısacası uygun görülen herhangi bir şekilde işlenmek suretiyle işlenebilecektir. Bizim tarafımızdan. Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem KVKK kapsamında "kişisel veri işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşme ve teknolojik gereklere uygun olarak yerine getirmek,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları ve Aracılık Hizmetleri gibi kanun ve düzenlemelere dayalı işlemlerde bilgi sahibinin kimliğini tespit etmeye yönelik kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek. 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlayıcılar Yönetmeliği, 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat,
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu ödeme sistemleri, elektronik sözleşmeler veya kağıt bazlı işlemler için gerekli olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bildirim yükümlülüklerine uymak,
 • Kamu güvenliği ile ilgili konularda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep üzerine ve mevzuata uygun olarak savcılara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi vermek.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişilere İlişkin Bilgiler

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz, şirketimizin e-ticaret altyapısını sağlayan IdeaSoft Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi kişi/kurumlara, tedarikçilerimize, lojistik şirketlerine ve diğer kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. yurt içinde ve yurt dışında iş birliği yaptığımız, hizmet aldığımız veya Veri İşleyicileri olarak yer alan kişilerdir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgileri içeren kişisel verileriniz, Şirketimizin internet sitesinde ve mobil uygulamalarında yer alan formlar aracılığıyla toplanabilecek; Kullanıcı adı ve şifre kullanılarak erişilen sayfalardaki tercihler, işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, gezinme süresi ve detayları. Kişisel verileriniz ayrıca satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanallarımız, kağıt formlar, kartvizitler, dijital pazarlama, çağrı merkezleri gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak da elde edilebilmektedir.

Ayrıca çeşitli amaçlarla kullanılan internet siteleri, bloglar, yarışmalar, anketler, oyunlar, kampanyalar ve benzeri (mikro) internet siteleri gibi çeşitli kanallardan dolaylı olarak elde edilen veriler; e-bültenlerdeki okuma veya tıklama hareketleri; kamuya açık veritabanları tarafından sağlanan veriler; sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve veriler işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK Yürürlüğünden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

Üyelik, elektronik iletişim izni, ürün/hizmet satın alma ve diğer hukuki yollar gibi KVKK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce hukuka uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu belgede belirtilen şartlara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Yukarıda belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçları doğrultusunda, yurt dışında yerleşik (Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından akredite edilmiş) hizmet sağlayıcılara, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi biri aracılığıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Kurulması ve kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasının sağlanması).

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz KVKK'nın 12. maddesi uyarınca veri tabanlarında ve sistemlerde gizli tutulacaktır. Veriler, bu belgede belirtilen yasal yükümlülükler ve mevzuatın gerektirdiği durumlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yetkisiz erişimleri önlemek, kişisel verileri içeren sistemlerin ve veri tabanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri gibi yazılım tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin kanuna aykırı yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum yasal mevzuata uygun olarak derhal Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

Şirketimiz, KVKK'nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür. Bu bağlamda Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerin doğru ve güncel bilgileri paylaşması veya web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla güncellemesi gerekmektedir.

6698 Sayılı KVKK Kapsamında Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Veri Sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahipleri sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarına iletebilirler: